Algemene verkoopsvoorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden volgens dewelke de firma BENOIT TOUSSAINT SPRL met maatschappelijke zetel in 7022 HYON, Chaussée de Maubeuge, 351, ingeschreven in de KBO onder nummer 0871.300.223 (hierna ‘BENOIT TOUSSAINT SPRL’ genoemd) uw bestellingen via deze webshop zal behandelen en aanvaarden.
BENOIT TOUSSAINT SPRL Belgium respecteert de Gedragscode van BeCommerce (meer informatie: becommerce.be). Onderstaande algemene voorwaarden zijn bindend voor u; lees ze daarom aandachtig, in het bijzonder de bepalingen over prijzen, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, herroepingsrecht en de gevolgen hiervan. Met uw bestelling via de webshop www.toussaintbenoit.be aanvaardt u deze algemene voorwaarden in hun totaliteit.
Deze algemene voorwaarden worden nog aangevuld met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op overeenkomsten voor de levering van producten aan consumenten. De verkoop- en leveringsovereenkomst wordt afgesloten tussen u en BENOIT TOUSSAINT SPRL.
Om een bestelling te plaatsen en een verkoopovereenkomst af te sluiten, moet u minstens 18 jaar oud zijn.
Wij behandelen uw bestelling ongeacht uw woonplaats. Indien u de optie ‘Levering’ aanvinkt op uw bestelling, leveren wij de goederen op het door u opgegeven adres in België.
Uw bestelling zal dan worden uitgevoerd mits u, wanneer u uw bestelling plaatst, instemt met:
• deze algemene voorwaarden;
• de op deze webshop vermelde prijzen en kosten voor uw bestelling;
• de registratie door onze firma van uw namen, adres, telefoonnummer, e-mailadres om uw bestelling te behandelen;
• het verkrijgen van onze firma van informatie over uw kredietkaart om uw bestelling te kunnen behandelen;
• het feit dat de overeenkomst wordt afgesloten naar Belgisch recht.

Ontvangstbevestiging van de bestelling
Na ontvangst van uw bestelling bezorgen wij u via mail een bevestiging van uw bestelling. Wanneer u deze bevestiging ontvangt, wordt een rechtsbindende overeenkomst afgesloten. De bevestiging via mail doet dus dienst als verkoopovereenkomst. De gegevens op onze servers worden bewaard volgens redelijke beveiligingsvoorwaarden en worden beschouwd als het bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Bestelbonnen en facturen worden bewaard op een betrouwbare en duurzame gegevensdrager en kunnen als bewijs worden voorgelegd op eenvoudig verzoek via mail naar toussaintbenoitmenuiserie@yahoo.fr.
Wij zullen uw bestelling zo snel mogelijk behandelen. Normaal gezien moet u de bestelde goederen ontvangen binnen acht (8) werkdagen, behalve indien u de optie “Afhaling in de winkel” hebt aangevinkt.
Onze bevestiging van uw bestelling is afhankelijk van de goedkeuring van uw kredietkaart (raadpleeg de rubrieken hieronder ‘Wat is de prijs van de goederen?’ en ‘Hoe kan ik betalen?’). Indien u dus geen bevestiging van uw bestelling van ons ontvangt binnen een redelijke termijn, neemt u best onmiddellijk contact met ons op. Wij verbinden ons ertoe uw bestelling zo snel mogelijk te behandelen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor situaties veroorzaakt door problemen met of storingen van de elektronische communicatiemiddelen.

Prijs
De aankoopprijs is de prijs vermeld in de webshop op het ogenblik dat u uw bestelling plaatst. De prijs van het bestelde artikel, de eventuele kosten en het totaal van uw aankoop staan altijd vermeld op uw bestelling en op onze bevestiging daarvan.
Betalingswijzen
Indien u bij bestelling de optie ‘Levering’ aanvinkt, is betaling mogelijk met Paypal of overschrijving. Denk eraan dat de behandeling van uw bestelling meer tijd in beslag zal nemen wanneer u kiest voor een overschrijving. Wij bevestigen uw bestelling alleen wanneer onze bankrekening wordt gecrediteerd met het bedrag van de bestelling (hoofdbedrag plus kosten). Wij sturen u in elk geval een bevestiging van uw bestelling.
Indien u de optie ‘Afhaling in de winkel’ aanvinkt, kunt u het volledige bedrag van uw bestelling betalen wanneer u de goederen in ontvangst neemt op de in de bevestiging vermelde locatie. U mag de goederen niet meenemen zolang wij het volledige bedrag van de bestelling nog niet hebben ontvangen.
Consumentbescherming
Als consument geniet u wettelijke rechten krachtens de regels voor de verkoop van goederen aan consumenten indien de door ons geleverde goederen gebreken zouden vertonen of slecht zouden zijn beschreven. Een goed wordt beschouwd als defect wanneer het niet in overeenstemming is met de verkoopovereenkomst op het vlak van kwantiteit, kwaliteit en eigenschappen of wanneer het goed niet geschikt is voor het doel waarvoor het werd aangekocht.
Wij hebben alle mogelijke technische maatregelen getroffen om de kleuren van onze producten zo realistisch mogelijk weer te geven. Wij willen u wel wijzen op eventuele kleurverschillen tussen de producten in de webshop en de reële kleuren van onze producten.
Onderhavige algemene voorwaarden bevatten geen enkele bepaling die uw wettelijke rechten krachtens de geldende regels beperkt.
Indien de geleverde goederen gebreken vertonen, moet u ons hierover onmiddellijk informeren. Wij zullen de defecte goederen dan gratis herstellen of u een vervangproduct bezorgen indien dit voor ons geen al te hoge kosten inhoudt. Indien het defecte goed niet kan worden hersteld, hebt u recht op een gratis vervangproduct. Wij hebben altijd het recht om een defect goed te vervangen, tenzij dit voor u te hoge kosten inhoudt.
Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor te voorziene verliezen of schade als gevolg van niet-naleving van de overeenkomst of nalatigheid door ons. Verlies of schade is te voorzien zodra ze het vanzelfsprekende gevolg is van onze nalatigheid of indien ze redelijkerwijs door u en ons werd voorzien bij het afsluiten van de overeenkomst.
Wij aanvaarden ook aansprakelijkheid in geval van overlijden of lichamelijk letsel wegens nalatigheid, bedrog of valse verklaringen door ons.

Bescherming van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten van SPRL BENOIT TOUSSAINT worden behandeld zoals bepaald in de privacywet van 8 december 1992.
Conform deze wet verbindt de firma SPRL BENOIT TOUSSAINT zich ertoe om klanten de volgende rechten toe te kennen: recht op inlichtingen wat betreft de bestemming van deze gegevens, recht op de ondervraging van de verwerkingsverantwoordelijke, recht op toegang tot de gegevens, recht op verbetering, recht op verzet en recht op verwijdering na het verstrijken van de termijn die voor het aangekondigde doeleind noodzakelijk is.
De persoonsgegevens van klanten zullen worden behandeld in overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Garantie
Bovenop uw wettelijke rechten geeft BENOIT TOUSSAINT SPRL u nog 3 (drie) jaar garantie op de producten die u in deze webshop koopt. De garantievoorwaarden staan op onze homepage onder ‘Garantie BENOIT TOUSSAINT SPRL’. De garantievoorwaarden beïnvloeden in geen geval uw wettelijke rechten.

Herroepingsrecht
U hebt het recht uw bestelling te herroepen binnen veertien (14) dagen zonder opgave van reden.
De herroepingstermijn vervalt na veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u, of door u aangestelde derden behalve de vervoerder, de goederen fysiek in ontvangst hebt genomen of – indien de verkoopovereenkomst meerdere goederen betreft die u in een keer hebt besteld en die door ons apart zijn geleverd – veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u, of door u aangestelde derden behalve de vervoerder, het laatste goed fysiek in ontvangst hebt genomen.
Om dit herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet u ons met een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of mail) in kennis stellen (zie gegevens hieronder) van uw beslissing om uw bestelling te herroepen.
Gelieve ons, wanneer u zich beroept op uw herroepingsrecht, uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) te bezorgen, alsook het bestelnummer en alle informatie over de producten die u wenst te herroepen zodat wij uw bestelling makkelijker kunnen identificeren.
Om deze herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u alle communicatie over het uitoefenen van het herroepingsrecht doorstuurt binnen de hiervoor beschreven herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Wanneer u zich beroept op uw herroepingsrecht, zullen wij u alle reeds ontvangen betalingen terugstorten, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardleveringswijze die wij u voorstellen), zonder overmatige vertraging, en in elk geval binnen uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de datum waarop wij in kennis zijn gesteld van uw beslissing om zich te beroepen op uw herroepingsrecht. Uitgezonderd indien uitdrukkelijk een andere betalingswijze is overeengekomen, zullen wij deze bedragen terugstorten via dezelfde betalingswijze als die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke betaling; voor deze terugbetaling zullen geen extra kosten worden aangerekend. Wij kunnen deze terugbetaling uitstellen tot aan een van de volgende gebeurtenissen: ontvangst van de geretourneerde goederen of ontvangst van het bewijs dat ze wel degelijk werden verzonden.
U moet de goederen terugsturen naar of bezorgen op het volgende adres:
SPRL BENOIT TOUSAINT, Chaussée de Maubeuge, 351, 7022 HYON

zonder overmatige vertraging en in elk geval binnen uiterlijk veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u ons in kennis hebt gesteld van uw beslissing om uw bestelling te herroepen. De termijn wordt gerespecteerd indien u de goederen terugstuurt voor afloop van de termijn van veertien (14) dagen.
Opgelet: de directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening.
U bent verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan noodzakelijk om de aard, eigenschappen en werking van de producten vast te stellen.

Waardevermindering van de goederen
Om de aard, eigenschappen en werking van producten vast te stellen, moet u deze producten (i) voorzichtig en (ii) op dezelfde manier als u in de winkel zou doen, behandelen en inspecteren. Overmatige behandeling of inspectie van de goederen kan een waardevermindering van de goederen als gevolg hebben, die wij mogen verrekenen met de terugbetaling van de van u ontvangen bedragen. De waardevermindering zal geval per geval worden beoordeeld. U mag de doos openen en stoffen en kleuren van producten voorzichtig inspecteren, op voorwaarde dat u de doos opent zonder deze te beschadigen. Als de doos beschadigd is, zal dit worden beschouwd als een waardevermindering van de goederen. Ook de installatie van de goederen impliceert een waardevermindering. Wij herinneren u eraan dat u verantwoordelijk bent voor de goederen in uw bezit tot ze volledig betaald zijn. U bent dan ook aansprakelijk voor alle schade aan de goederen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De overeenkomsten die worden afgesloten via deze webshop vallen onder de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement BERGEN zijn bevoegd voor geschillen als gevolg van of in verband met overeenkomsten via deze webshop.